Men noen kjapp løsning på hvordan norske myndigheter skal håndtere dem som har fått avslag på asylsøknaden, men likevel oppholder seg i landet, har hun ikke. Tvert imot varsler hun at den rødgrønne linjen langt på vei vil bli opprettholdt.

— Det finnes ingen andre oppskrifter. Du må ha avtaler med land for å returnere asylsøkere, og reisepapirene til den enkelte må være i orden. Det nytter ikke å dumpe mennesker et sted og håpe på at de blir tatt hånd om, sier Solberg til NTB.Hun vil videreføre arbeidet med å få i stand returavtaler, intensivere innsatsen for å få avklart asylsøkeres identitet og lokke flere til å reise frivillig. Heller ikke når det gjelder lukkede mottak blir det vesentlige endringer.

— Vi har sagt at vi skal bruke lukkede mottak mer. Hjemmelen i Utlendingsloven for dem som kan ilegges frihetsberøvelse, er den samme som i dag. Men den kommer til å bli praktisert hyppigere enn hva som har vært tilfellet til nå, sier hun.