Forskerne har også registrert en større nedgang i sildebestanden enn ventet, sier Per Arneberg, forsker ved Havforskningsinstituttet og leder for overvåkingsgruppen. Sildebestanden økte fram til 2009, men har siden gått tilbake. Den kan komme under forvaltningens føre var-nivå i 2014, anslår overvåkingsgruppen i sin ferske statusrapport for Norskehavet.

Halvert planktonmengde

Rapporten konstaterer at Norskehavet er et svært produktivt område. Men de siste års målinger viser samtidig en kraftig nedgang i mengden dyreplankton, spesielt raudåte.

Planktonproduksjonen er fødegrunnlaget for både fisk, sjøpattedyr og sjøfugl. Det er derfor grunn til å følge ekstra godt med på utviklingen framover, skriver overvåkingsgruppen.

Mengden dyreplankton var våren 2011 halvert i forhold til middelverdien 1997-2010, ifølge rapporten.

— Målingene fra 2012 bekrefter denne trenden, selv om nedgangen ser ut til å ha flatet ut. Mengden dyreplankton ligger fortsatt på et svært lavt nivå, sier forsker Cecilie Broms ved Havforskningsinstituttet til NTB.

Vet ikke årsaken

Forskerne vet ennå ikke årsaken til den kraftige nedgangen i dyreplankton, sier Broms. Blant hypotesene er både klimaendringer, beitepress og variasjoner i mengden planteplankton og andre mulige årsaker.

— Mindre tilgang på dyreplankton kan være medvirkende til nedgangen i sildebestanden, sier Per Arneberg.

— Vi ser også at makrellen vokser saktere enn før. Det kan også skyldes mindre tilgang på mat. Det er grunn til bekymring om dette blir en vedvarende trend, sier Arneberg til NTB.

Varmere og saltere

Statusrapporten viser også at sjøtemperatur og saltholdighet har vært stigende de siste tiårene. Siden 1978 har sjøtemperaturen økt med 1 grad, mens saltholdigheten har økt med 0,1 promille. Særlig det siste tiåret har atlanterhavsvannet vært bemerkelsesverdig varmt og salt, ifølge statusrapporten.

Det er observert en kraftig nedgang i sjøfuglbestandene på en del lokaliteter, blant annet for krykkje, lomvi og lunde. Tilstanden for toppskarvbestanden er derimot god.

Det kan være mange årsaker til nedgangen i sjøfuglbestanden, men den er primært knyttet til endringer i havklima og næringstilgangen, ifølge statusrapporten.

Overvåkingsgruppen for forvaltningsområdene er opprettet som en del av arbeidet med oppfølging av forvaltningsplanene for Barentshavet og Norskehavet. Arbeidet ledes av Havforskningsinstituttet. Gruppen har også deltakere fra andre forvaltnings- og forskningsinstitusjoner.