Det var Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund som anket avslaget fra Oslo tingrett om at det ikke ble gitt tillatelse til å overføre Breiviks forklaring fra tingretten direkte på TV. Også Breivik selv, ved forsvarer Geir Lippestad, anket beslutningen.

Lagmannsretten konkluderer imidlertid med at det ikke er skjedd noen uriktig lovtolkning i tingretten og forkaster den delen av anken. Dommerne avviser de øvrige argumentene i ankeskriftet.

I kjennelsen går det fram at hensynet til de berørte og etterlatte veier tungt, noe som gir domstolen anledning til å nekte «fotografering eller opptak» som vil medføre en «urimelig belastning».

— Det kan etter lagmannsrettens mening ikke være tvilsomt at samtlige av de fornærmede og etterlatte i 22. juli-saken er “andre berørte som deltar i saken», uansett om de velger ikke å være til stede under hovedforhandlingen, står det i kjennelsen.