Etter 22. juli-kommisjonens knusende rapport ble alle departementene bedt om å rapportere inn til Justis— og beredskapsdepartementet om «oversikt over risiko i egen sektor», samt «departementenes arbeid med ledelse, holdninger og kultur».

Alle rapportene er unntatt offentligheten, men mandag presenterer Grete Faremo hovedfunnene på et toppledermøte i staten.

En tydelig svakhet rapportene fra departementene peker på er at samhandling mellom departementene ikke er god nok.

— Her må vi i Justis- og beredskapsdepartementet særlig ta vår rolle som pådriver på alvor og identifisere tydelige løsninger som kan bedre samarbeidet, sier Grete Faremo til NTB.

Faremo understreker at selv om det rom for forbedring, er det også mange positive punkter som kommer fram i rapportene.

— Materialet vi sitter på, viser at det er en positiv tendens i departementene. Etter fjoråret har ledere hatt større bevissthet rundt beredskapsansvar og ledelse. Dette har også gjort at kontakten mellom departementene og underliggende etater er blitt bedre, sier Faremo.