Miljøverndepartementet har bedt Miljødirektoratet sende på høring et forskriftsforslag om at fem nye arter gis status som prioriterte arter.

Forslaget omfatter plantene jærtistel, skredmjelt, trøndertorvmose, dvergålegras og svartkurle, opplyser Miljødirektoratet.

Alle de fem plantene er sterkt truet, ifølge Norsk rødliste for arter.

Avdelingsdirektør Helge Klungland sier at de med en egen forskrift og handlingsplan har mulighet til å gjøre en ekstra innsats for arter som er spesielt viktige å ta vare på.

— Tap av arter er en av de største miljøutfordringene vi står overfor. Når en art dør ut, innebærer det et direkte tap av naturverdi, og konsekvensene for økosystemene kan også ramme oss mennesker, sier Klungland.

Høringsfrist i saken er 17. januar.