- Juridisk feil om retten til venteløn

Odelstingsproposisjonen om omdanning av Statskonsult til aksjeselskap, inneheld ein alvorleg juridisk feil.