3785 arter truet av utryddelse

18.500 arter er vurdert i den nye Rødlisten – oversikten over truede og sårbare arter.