Det betyr at totalregningen for kampflybasene, og den øvrige oppgraderingen av anlegget, nå passerer 10 milliarder kroner.

Forsvaret må fremskynde oppgraderingen av de andre anleggene på Ørlandet, Det innebærer at investeringer på 2,5 milliarder kroner må forseres og starte alt i år. Det fremgår av regjeringens investeringsproposisjon for Forsvaret, som ble fremmet i statsråd i dag.

Kan bli enda dyrere

DYRERE: Det var Aps daværende forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og statsminister Jens Stoltenberg som i 2008 tok beslutningen om å investere i nye kampfly. ARKIVFOTO: SCANPIX

Forsvarsdepartementet opplyser til Bergens Tidende at kampflybasen, inkludert den fremskutte basen på Evenes, opprinnelig skulle koste 5,2 milliarder kroner.Nå har anleggene en foreløpig prislapp på 6,1 milliarder kroner. I tillegg er det planlagt andre investeringer på Ørlandet for 3,9 milliarder kroner. Det inkluderer, blant annet, en forlengelse av rullebanen på inntil 600 meter.

Departementet understreker at «det kan komme andre, ytterligere kostnader» på Ørlandet, avhengig av hvordan støyretningslinjene tolkes. Også internasjonal uro kan føre til økte utgifter:

Sikkerhetsnivået økes

Departementet skriver i proposisjonen at det er noe usikkerhet knyttet til kostnader rundt sikring av basen og sikkerhetsnivået til F-35-flyenes garasjer. Den sikkerhetspolitiske situasjonen kan gjøre det nødvendig med et høyere sikringsnivå enn opprinnelig planlagt. Kostnadene for dette er ennå ikke klare.

Stortinget blir nå bedt om å godkjenne flere nødvendige deler av utbyggingen, slik at flyplassen kan stå klar når de første kampflyene ankommer i 2017. Det dreier seg både om et nytt vedlikeholdsbygg til 1,4 milliarder kroner og investeringer i infrastruktur, som vann, vei, kloakk og høyspentlinje.

Ammunisjonslager og boliger

Samtidig varsles Stortinget om at et planlagt ammunisjonslager og støyskjermingen av Forsvarets egne bygninger ikke kan gjennomføres innenfor kostnadsrammen Stortinget har godkjent. Disse to prosjektene er kostnadsberegnet til 460 millioner kroner.

Det samme gjelder kostnadene til bygging av boliger og forlegninger for offiserer og soldater. Det er også kostnadsberegnet til rundt 460 millioner kroner.

Til sammen er ekstraregningen, som Stortinget blir bedt om å akseptere, dermed på 920 millioner kroner.

Kostnadene er doblet på 3 år

Forsvaret forklarer kostnadssprekken med at kvadratmeterprisen for spesialbyggene på anlegget er blitt doblet siden 2011

Forsvarsdepartementet opplyser at det er behov for å forsere vedlikeholdte av den øvrige bygningsmassen og andre anlegg på Ørlandet.

Bygningene er i dårligere forfatning enn lagt til grunn i 2011. Tiltak som må forseres er, blant annet, vern og sikring av flybasen, oppgradering av rullebanen, banelys, brannøvingsfelt, idrettshall, boliger og forlegninger. Dette er investeringer som skal gjennomføres frem mot 2027, men starte alt i år.