Miljødirektoratet opplyser i dag at det anbefales å legge ned forbud mot dyrking av maisen som er utviklet av det multinasjonale konsernet Monsanto.

— Dagens kunnskap gir imidlertid ikke grunnlag for forbud mot import, prosessering eller bruk som fôr, mener Miljødirektoratet.

Kontroversiell mais

Denne maistypen som bærer navnet MON810 har vært omstridt lenge, og Miljødirektoratets anbefaling kommer etter lang tids politisk bråk om hvorvidt maistypen skal tillates her i landet.

Maistypen har fått endret sine egenskaper, noe som gjør den motstandsdyktig mot enkelte skadeinsekter.Den er tidligere godkjent etter EUs såkalte godkjenningsdirektiv, og dyrkes i fem europeiske land. Miljødirektoratet mener i likhet med klima— og miljøminister Tine Sundtoft (H) at de såkalte GMO-produktene som er godkjent under dette direktivet også er godkjent her i landet, inntil Norge eventuelt nedlegger et forbud.

Samtidig har SV og Sp lagt frem forslaget i Stortinget om å forby Monsanto-maisen. Energi- og miljøkomiteen vil trolig i løpet av kort tid legge frem sin innstilling til forslaget.

Naturvernforbundet kritisk

Den kontroversielle Monsanto-maisen er også godkjent for import, prosessering og bruk som mat og fôr i EUs mat- og fôrforordning. Det pågår et arbeid for å implementere forordningen i Norge gjennom EØS, opplyser Miljødirektoratet.

— Vi anbefaler at det nedlegges forbud mot dyrking av den genmodifiserte maisen MON810 i Norge. Dette begrunner vi med usikkerheten rundt risikoen for ikke-målorganismer, kombinert med at den tilførte egenskapen ikke har noe nytte i Norge, mulige økte samfunnskostnader ved sameksistenstiltak og uttalte etiske betenkeligheter hos deler av befolkningen, uttaler direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.Naturvernforbundet reagerer sterkt på Miljødirektoratets begrunnelse for anbefalingen.

- Forurenset i Spania

— De ser totalt bort fra hensynet til naturen i andre land når de åpner for import. Det ser ikke ut til å bety noe som helst for Miljødirektoratet. Det er vi svært overrasket over. Denne maisen dyrkes i Spania hvor økobønder har måttet gi opp fordi de har fått avlingene sine forurenset av genmodifiserte organismer, sier leder Lars Haltbrekken.

Sammen med koordinator Aina Bartmann fra Nettverk for GMO-fri mat og fôr skal Haltbrekken i ettermiddag møte ledelsen iMiljødirektoratet, og her vil de gi uttrykk for sin bekymring over det norske linjeskiftet om import av genmodifiserte organismer.

Bedre enn økologisk?

— Når Miljødirektoratet mener vi kan importere denne genmaisen må de synes det er greit at den dyrkes i andre land, selv om det kan skade naturen, noe situasjonen i Spania viser. Spørsmålet er om Miljødirektoratet på alvor mener at store monokulturer med patenterte GMO vekster er bedre for bærekraftig utvikling enn økologisk landbruk, sier Bartmann i en pressemelding.

Bartmann mener norske myndigheter spiller russisk rulett med det plantegenetiske mangfoldet med den nye kursen i GMO-saker.

Nettverk for GMO-fri mat og fór bestårav en lang rekke organisasjoner fra miljøbevegelsen, landbruket og forbrukerinteresser.

Klima— og miljødepartementet identifiserte i november i fjor ni genmodifiserte organismer (GMO) som er godkjent etter EUs utsettingsdirektiv, og som det hittil ikke er nedlagt forbud mot i Norge.

Faglige råd

BT har tidligere skrevet at Klima- og miljødepartementet nå vurderer om regjeringen bør forby noen av disse genmodifiserte organismene (GMO). De har bedt Miljødirektoratet om faglige råd, og nå har altså direktoratet levert den første anbefalingen rundt de omstridte maistypene.

Samtidig har SV og Sp lagt frem forslaget i Stortinget om å forby Monsanto-maisen. Energi- og miljøkomiteen vil trolig i løpet av kort tid legge frem sin innstilling til forslaget.

Klima- og miljødirektoratet avgjorde i fjor høst at en annen kontroversiell genmodifisert maistype, utviklet av selskapet Bayer CropScience, ikke vil bli tillatt å omsette her i landet.

Samfunnsnytte?

Miljødirektoratet støtter seg blant annet på vurderinger fra andre fagmyndigheter når de leverer sine anbefalinger. Regelverket krever at det gjøres en vurdering av helse- og miljørisiko, samfunnsnytte, bærekraft og etikk.

— Vi mottar helserisikovurderinger og anbefalinger fra Mattilsynet, uttalelser fra Bioteknologirådet og miljørisikovurderinger fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet, i tillegg til at søknadene sendes på åpen høring, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.Mattilsynet og Vitenskapskomiteen for mattrygghet har tidligere konkludert med at denne Monsanto-maisen er like trygg som annen mais ved bruk som næringsmidler og fôr. Bioteknologirådet konkluderte i sin uttalelse med at «en plante som til ingen nytte produserer insektgift som kan skade miljøet, er et negativt bidrag til både samfunnsnytte og bærekraft, og anses ikke som etisk forsvarlig».