Statsadvokat Carl Graff Hartmann begrunner avgjørelsen med at det er påtalemyndigheten som har bevisbyrden hvis gjerningsmannen skal anses som tilregnelig.

«Påtalemyndigheten anker ikke en dom med mindre man er overbevist om at man vil kunne oppnå et annet resultat i en ankerunde. Den tvil om tilregnelighet som de psykiatrisk sakkyndiges forklaringer skaper, kan ikke forventes å stille seg annerledes ved en ny behandling i lagmannsretten», heter det i en pressemelding fra Oslo Statsadvokatembeter.