Sanner har nå tidsplanen klar for hvordan regjeringen ønsker at kommunereformen skal gjennomføres. Regjeringspartneren Fremskrittspartiet har tidligere sagt at det vil være passende å sitte igjen med rundt 100 kommuner. Sanner ønsker ikke å si noe om hvor mange kommuner han vil fjerne, men konstaterer at en reduksjon er nødvendig.

— Jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at resultatet må bli færre og mer robuste kommuner, sier Sanner til Aftenposten.

Han etablerer nå et ekspertutvalg som før påske skal levere en rapport om hva som kreves for at kommunene skal oppfylle dagens oppgaver. Utvalget ledes av professor Signy Vabo ved Høyskolen i Oslo.

— Utvalget skal blant annet vurdere befolkningstall, fagmiljø og hva slags økonomisk robusthet kommunene trenger for å løse dagens oppgaver. Geografi er et annet viktig kriterium for vurdering av kommunestørrelse. Utvalget skal også vurdere dagens oppgaver i lys av en ventet befolkningsutvikling, sier Sanner.

I løpet av et drøyt års tid regner han med å kunne presentere et forslag for Stortinget. En kommunereform vil uansett bli nødvendig før eller siden for å sikre kvaliteten på tjenestene, mener Sanner.

Han gir klar beskjed til kommunene om at de bør starte prosessene allerede nå og lokker med penger og bistand til kommuner som starter felles prosess mot sammenslåing. I tillegg åpner han for at fylkesmennene kan gi egne skjønnsmidler til kommuner som vil utrede konsekvensene av å slå seg sammen. Sanner legger til at bruk av tvang ikke står på dagsordenen nå, og han lover å lytte.