Virksomheter måtte dermed stanse drift eller betale tvangsmulkt og lovbruddsgebyr. I åtte tilfeller gjorde NVE vedtak om å ilegge lovbruddsgebyr på mellom 50.000 og 1,8 millioner kroner.

Sakene handlet blant annet om ulovlig hogst av kantvegetasjon, brudd på informasjonsplikten om anleggsbidrag og brudd på nøytralitetsplikten for nettselskap.

— Det største gebyret fikk et settefiskselskap som brøt loven ved å tappe to innsjøer til under den laveste tillatte vannstanden. Halvparten av vedtakene ble ikke påklaget, sier direktør for tilsyn og beredskap i NVE Ingrunn Åsgård Bendiksen i en pressemelding.

NVE fører tilsyn med virksomheter som hører inn under vassdrags- og energilovgivningen, og fører tilsyn på totalt 27 områder. Det blir blant annet undersøkt om anleggene er bygd og blir drevet på en sikker og miljømessig god måte, at kundene får nok energi til god kvalitet i et velfungerende energimarked.

Innføringen av elsertifikatordningen har ført til stor aktivitet i nybygg og ombygging av vassdragsanlegg, noe som har resultert at det er avdekket flere kraftverk som bryter med byggings- og driftsmetoden som er tillatt av NVE.