I høringssvar til Medieansvarsutvalgets utredning skriver Busch at «det ikke nødvendigvis er opplagt» at mediene formidling av opplysninger de har fått tilgang til ved brudd på taushetsplikt, bør skje straffefritt, skriver Dagbladet.

— Riksadvokaten antar at en nærmere vurdering av dette spørsmålet vil tvinge seg fram med utgangspunkt i erfaringene etter 22. juli. Dette spørsmålet blir særlig aktuelt dersom metodeutvalgets forslag om å innføre en generell lovbestemt og straffesanksjonert taushetsplikt for advokater, blir vedtatt, skriver Busch.

Konstituert førstestatsadvokat Guri Lenth understreker at de ikke har konkludert, men mener spørsmålet bør utredes.

Presseforbundets generalsekretær Per Edgar Kokkvold er svært kritisk til det Riksadvokaten nå åpner opp for.

— Det er svært uheldig. Dagens system fungerer godt. Konsekvensen vil være at folk nøler med å gå til pressen med sine opplysninger. Kildevernet er og bør være tilnærmet absolutt.