Regjeringa strammar grepet om tryggingstenesta

Det nye tryggingsorganet, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, NSM, får ikkje dei vidopne fullmaktene som dei la opp til. Regjeringa ser det som ei særleg utfordring å sikre effektiv styring og kontroll med NSM.