Vern og utbygging i verna vassdrag

Regjeringa freistar å kombinere verne- og utbyggingsinteresser i den nye planen for vassdragsvern. 52 nye vassdrag skal vernast. Samstundes skal det bli lettare å bygge småkraftverk i verna vassdrag.