— Jeg tror det blir det en god og konkret melding som jeg gleder meg til å legge fram, sier Grete Faremo til NTB et døgn før hun sammen med statsminister Jens Stoltenberg skal legge meldingen fram for Kongen i statsråd.

Stortingsmeldingen «Terrorberedskap» er regjeringens oppfølging av Gjørv-kommisjonens rapport fra i fjor sommer. Gjørv-rapporten dokumenterte en omfattende svikt i norsk terrorberedskap da Oslo og Utøya ble rammet 22. juli 2011. ## - God melding

— Jeg har sagt vi skal legge fram en strategi for å bekjempe terror. Dette har vært et kjempeviktig anliggende for regjeringen, og derfor blir det også en veldig god melding, sier Faremo.

Hun sier innholdet i beredskapsmeldingen er gruppert i fem pilarer: forebygging, samarbeid, avverging, beskyttelse og håndtering. Men hun går ikke dybden om de enkelte temaene.

22. juli-kommisjonen kom med 31 anbefalinger. På flere områder foreslås det konkrete endringer i lovverket. Blant annet mener kommisjonen det bør bli straffbart å motta terrortrening, den mener våpenkontrollen bør bedres og at halvautomatiske våpen bør forbys. Også innen kommunikasjon og metodebruk for politiet gikk Gjørv-kommisjonen inn for endringer.

Gradert samband

Justis- og beredskapsministeren innledet tirsdag på den årlige sikkerhetskonferansen til Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Der slapp hun også nyheten om at regjeringen vil bruke 12 millioner kroner på å innføre et gradert samband for kommunikasjon mellom departementene og fylkesmennene i løpet av 2013. Også dette er en innfrielse av et av punktene fra 22-juli-kommisjonen.

Det nye graderte sambandet vil gi departementene og fylkesmennene mulighet til å dele viktig, kryptert informasjon ved sivile nasjonale kriser.

— Dette er en helt konkret anbefaling som er en av mange vi nå svarer på. Jeg er svært opptatt av hvordan vi håndterer vår lederrolle ved sivile kriser. Muligheten til å kommunisere viktig gradert informasjon er helt nødvendig. Da må vi ha nye løsninger for dette, sier Faremo.