— Dette er en viktig delseier i kampen mot mobbing i skolen, sier Anders Tyvand, skolepolitisk talsmann i KrF. Han påpeker at dette var et krav fra KrF i budsjettforhandlingene med regjeringspartiene og Venstre.

Fylkeskommunene kan nå søke Utdanningsdirektoratet om penger til prøveprosjekter med mobbeombud. Fylkeskommunene må dekke halvparten av utgiftene selv.

Tanken er at mobbeombudene kan bidra i forebyggende arbeid på skolene. De kan også veilede skoler, foreldre og elever når elever opplever at de ikke har et godt psykososialt miljø.

Anders Tyvand påpeker at fylkestinget i Buskerud allerede har ansatt et mobbeombud for egen regning, og erfaringene har så langt vært positive.

– Mobbeombudet benyttes som veileder og ressursperson, og gjør lærere og skoleledere i stand til å håndtere mobbeproblematikken på en bedre måte. Nå får vi muligheten til å prøve ut ordningen i flere fylker, og jeg har tro på at resultatene vil bli positive, sier han.