Det slo kommunal— og moderniseringsminister Jan Tore Sanner fast da han mottok en rapport som mener Norge bør ha ca. 100 kommuner. For å nå dette målet bør kommunene ha minst 15.000-20.000 innbyggere.

Ekspertutvalget ledet av professor Signy Irene Vabo har jobbet i to måneder på oppdrag for Sanner.

Da konklusjonene ble lagt frem mandag formiddag, var dette derfor bare første rapport. Utvalget har ikke sett på hva kommunene skal gjøre av nye eller færre oppgaver. Det kommer senere.

Ut fra dagens krav til like tjenester over hele landet, mener Vabo-utvalget at antallet kommuner må ned, og størrelsen opp.

Mindre interkommunalt

— Vi har ikke tegnet noe kart, vi har ikke foreslått konkrete sammenslåinger. Men vi konkluderer samlet med at ingen kommuner bør ha færre enn 15.000-20.000 innbyggere for at tilbudet skal bli godt nok ut fra kravene lovverket stiller, sa utvalgslederen.

Hun viste særlig til veksten i eldre mennesker i Norge de nærmeste 40 årene, og kravet til bemanning i barnevernet.

Både ekspertutvalget og kommunalministeren viste til den store veksten i interkommunalt samarbeid mellom kommuner som ikke selv klarer å løse alle oppgavene de er pålagt.

Begge mente dette er med på å undergrave lokaldemokratiet, og at slikt samarbeid ikke er bra.

Målet må være at enhver kommune er selv i stand til å utføre de oppgaver og plikter de er pålagt. Da må kommunene bli større, og dermed færre. Professor Vabo var svært konkret på tall, statsråd Sanner var like bevisst uvillig til å bruke tall.

— Vi kjenner Norge og vår mangfoldige geografi. Det er unaturlig å stille et absolutt krav om innbyggertall eller antall kommuner, sa Sanner.

Sponheim får jobben

Statsråd Sanner fortalte at han og regjeringen har det travelt. De har som mål å få til en stor kommunereform i løpet av denne perioden, i nært samarbeid med Stortinget.

Alt i mai vil han komme med et konkret oppdrag til landets fylkesmenn og kommunenes organisasjon KS. De skal sammen lage et opplegg for hvordan kommunesammenslåinger kan skje. Det betyr at Lars Sponheim og hans folk får i oppdrag å tegne det nye kartet for Hordaland.

— Det er viktig at kartet tegnes lokalt, sa Sanner, og viste til tidligere tider da kommunegrenser ble trukket sentralt, av regjering og storting.

Arbeidet hos fylkesmennene skal ta til i høst.