Kontroll— og konstitusjonskomiteen ber Justisdepartementet omå oversende den komplette oversikten for utsendelse av lengeværende barn framars 2013.

— Alt tyder på at politietatene ikke har skjønt at det ersendt ut ordre om å endre politikken.

— Det er derfor viktig å få alle tall og all kommunikasjon påbordet. Det må vi ha for å kunne vurdere om det er Politidirektoratet (PoD)eller Politiets Utlendingsenhet som har rett i sine uttalelser. Begge kan ikkeha det. Uklarheten kan ha fått de alvorligste konsekvenser du kan tenke deg forenkeltmennesker, sier Bård Vegar Solhjell.

- Sammensurium

Venstres medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen, AbidQ. Raja, er mildest talt opprørt over saken:

— Vi er vitne til det skrekkeligste sammensurium jegnoensinne har sett på justisfeltet, sier Raja.

-Justisminister Anundsen sier til Stortinget at han beklagerat PoD ikke har fulgt opp styringsinstruksen. Så sier PoD og politidirektør OddReidar Humlegård at styringssignalene likevel er fulgt og at det ikke har fåttnoen uønskede konsekvenser. Endelig mener PU at de ikke har fått noen nye signaler.Hvem skal vi stole på? spør Raja.

-Jeg skjønner i alle fall ikke hva justisministeren harbeklaget, sier han.

- Ber om komplett statistikk

Aps Jette Christensen sier det er behov for å klarleggefakta på bakgrunn av stats- og justisministerens uttalelser til Stortinget.

— Derfor ber vi om en komplett statistikk og innsyn ikommunikasjonen, sier hun.

Komiteen ble i dag enig om å be om følgende informasjon fraJustisministeren:

— Komplett statistikk over utsendte barn, fra mars 2013 ogtil i dag, og som har en oppholdstid i Norge på mer enn tre år. Det skalinkludere hvilke land de er sendt til og hvor lang botid de har hatt.

— Komiteen ber om å få tilsendt den omtalte rapporteringen omutsendelsene og som departementet har mottatt.

— Endelig vil komiteen ha innsyn i dialogen mellom departementetog underliggende organer, samt mellom disse organene. Komiteen ber også ominnsyn i eventuelle andre pålegg som kan hatt innvirkning på prioriteringen avde lengeværende barna, for eksempel måltall om utsendelser.

Deler av komiteen har også ønsket å bore mer i hvilkekonkrete informasjoner statsminister Erna Solberg hadde da hun svarte påspørsmål om saken i Stortingets spørre time sist onsdag. Det ble besluttet åvente med en slik oppfølging til Justisdepartementet har svart på de spørsmålenekomiteen stilte i forrige uke.