Dette betyr budsjettet for din lommebok

Slik vil budsjettet påvirke din personlige økonomi.

  • Aftenposten.no
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 11 år gammel

Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) presenterte i dag statsbudsjettet for 2011.

Her er de viktigste punktene for din personlige økonomi.

Alkohol Regjeringen hanker inn 630 nye millioner kroner ved å sette opp avgiftene på alkohol, snus og røyketobakk.

Alkoholavgiftene økes med 5 prosent over prisjustering, noe som isolert vil tilføre statskassa 350 nye millioner kroner neste år.

Økningen vil innebærer 3,05 kroner for en 6-pakning med 0,33 liter øl, 3,70 kroner for en 0,75 liter svakvin (14 volumprosent) og 15,05 kroner for en 0,70 liter flaske brennevin (40 volumprosent).

Arveavgift Regjeringen foreslår at innslagspunktene i arveavgiften videreføres nominelt, 470.000 kroner i trinn 1 og 800.000 kroner i trinn 2. Barnehager Regjeringen viderefører maksprisen på 2330 kroner per måned for en heltidsplass i barnehage.

De bevilger 130 millioner kroner til kvalitetstiltak, en økning på 25 millioner sammenlignet med 2010. Private barnehager vil få 91 prosent av det tilskuddet som kommunale barnehager får. Dette er en økning fra 88 prosent i dag.

Det blir bevilget 73 millioner kroner til å etablere barnehageplasser til 4900 flere barn i 2011. Barnevernet Regjeringen øremerker 240 millioner kroner til det kommunale barnevernet. Disse pengene skal gå til opprettelse av 400 nye barnevernsstillinger og enkelte andre tiltak som styrker barnevernet lokalt.

Regjeringen foreslo dette for 2010, men da ble pengene ikke øremerket og kommunene brukte deler av midlene på andre områder. For å sikre at pengene faktisk går til barnevernet, blir de nå øremerket.

Det foreslås også en økning på 20 millioner til statlige barnevernstiltak.

Les også

Svak regel, sterk vilje

Bensin I budsjettet for 2011 blir det ikke gjort endringer i avgiftsgrunnlag eller satser på veibruksavgiftene utover ordinær prisjustering.

Dette innebærer at halv avgiftssats for bruk av biodiesel beholdes inntil videre.

Regjeringen sier de vil fortsette omleggingen av bilavgiftene i miljøvennlig retning. De ser behov for en helhetlig gjennomgang av avgiftene på både kjøretøy og drivstoff og vil derfor komme tilbake til dette i kommende budsjetter.

Bil Regjeringen fortsetter å satse på miljøvennlige biler. I årets statsbudsjett forelås det at innslagspunktene for CO2-komponenten i årsavgiften skal nedjusteres med 5 gram.

Det betyr at innslaget for CO2 avgift kan reduseres fra 120 til 115 gram. Før fikk bileiere 500 kroner i avslag for hvert gram under 120g CO2. Nå skal dette forsterkes ytterligere ved at de som kjøper biler med CO2 utslipp under 50 gram subsidieres med et eget fradrag.

Forslaget vil kun medføre mindre endringer i total engangsavgift for hver enkelt bilmodell. Men det vil på sikt lønne seg å velge stadig mer miljøvennlige biler.

BSU (Boligsparing for ungdom) Regjeringen foreslår at satser og beløpsgrenser i boligsparing for ungdom videreføres nominelt.

Satsen er 20 prosent, maksimalt årlig sparebeløp er 20.000 kroner og maksimalt sparebeløp er 150.000 kroner.

Eiendomsskatt Regjeringen vil gi kommunene anledning til å kreve inn eiendomsskatt på all næringseiendom – som hoteller, butikker, kontorer og det som defineres som «verk og bruk».

Det betyr i praksis at kommunene fortsatt kan unnlate å skattlegge folks eiendommer hvis de velger en slik delvis eiendomsskatt.

Folks hjem og fritidseiendommer blir imidlertid skattlagt gjennom formuesskatten.

Eiendomsskatten er en frivillig kommunal skatteform. Det er kommunestyret som avgjør om kommunen skal ha eiendomsskatt.

Regjeringen foreslår at de nye endringene skal tre i kraft fra og med skatteåret 2011. Elektronisk moms Regjeringen vil innføre merverdiavgift når privatpersoner som er bosatt i Norge kjøper elektroniske tjenester fra utlandet.

Det vil si at du blir belastet moms på 25 prosent når du laster ned filmer, bøker og lignende. I dag gjelder denne regelen for ehandel fra norske tilbydere, og regjeringen ønsker nå at samme regel skal gjelde for utenlandske tilbydere.

Ansvaret for å beregne og betale momsen vil ligge hos leverandøren når kjøperen er en privatperson.

Fødselspermisjon Regjeringen øker den samlede foreldrepermisjonen med én uke neste år. Samtidig tas én uke ut av den permisjonen som i dag er felles og gis til far.

Fedrekvoten øker dermed samlet sett med to uker fra 10 til 12 uker, gjeldende fra 1. juli 2011. En annen endring er at fedre som har barn med en kvinne som mottar uføretrygd, vil ha rett til fedrekvoten.

Den totale perioden med foreldrepenger blir da 47 uker med 100 prosent dekning eller 57 uker med 80 prosent dekning.

Helsevesen Regjeringen øker bevilgningen til helseforetakene med 970 millioner kroner. Dette skal legge til rette for en aktivitetsvekst på rundt 1,4 prosent. Pengene vil bli fulgt av et krav om at ventetiden for behandling skal gå ned i helseforetakene.

Regjeringen foreslår videre i underkant av 450 millioner kroner til sammen i investeringslån til et nytt sykehus på Kalnes i Østfold, et nytt senter for barn, unge og psykosomatisk medisin ved Haukeland universitetssjukehus og ny barne— og ungdomsavdeling i Helse Stavanger.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til samhandlingsreformen med 200 millioner kroner til totalt 580 millioner kroner.

Regjeringen foreslår videre å bevilge 222 millioner kroner til 2.000 heldøgns omsorgsplasser i omsorgsboliger og sykehjem. Samlet ramme for disse plassene er på 1,1 milliarder kroner.

Det foreslås videre å øke bevilgningene til rusfeltet med 100 millioner kroner.

  • Les mer i pressemeldingen fra helsedepartementet.

Jernbane Regjeringen vil bruke 11,5 milliarder kroner på jernbanen i 2011. Dette er en økning på 1,4 milliarder fra 2010 og bidrar til å holde en jevn opptrapping i perioden 2011-2013. 4,9 milliarder skal gå til vedlikehold, en økning på 536 millioner fra 2010. 557 millioner er foreslått satt av til langsikte fornyingstiltak i området rundt Oslo.

366 millioner går til byggingen av nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski. 180 av millionene skal gå til ombygging av Ski statsjon og de resterende 186 millionene til videre planlegging av det nye dobbeltsporet.

Pensjonister Regjeringen foretar en rekke endringer i skattereglene for pensjonister. Seks av ti AFP- og alderspensjonister vil få redusert skatt, samtidig som tre av ti vil få økt skattetrykk.

Dagens skattebegrensningsregel skal erstattes av et nytt skattefradrag for alders- og AFP-pensjonister. Skattefradraget skal fastsettes individuelt for den enkelte skattyter, uavhengig av ektefelles inntekt.

Særfradraget for alder oppheves.

Særfradraget for uførhet økes til 2667 kroner per påbegynt måned.

Trygdeavgiften for pensjonsinntekt økes til 4,7 prosent.

Dagens skattebegrensningsregel videreføres for uførepensjonister og mottakere av visse behovsprøvde ytelser, slik som overgangsstønad, pensjon til etterlatte og pensjon til tidligere familiepleier.

Tobakk I de siste årene har den tradisjonelt sterke nedgangen i omsetningen av tobakk flatet ut. I tillegg har snusforbruket økt kraftig siden 2000. Regjeringen foreslår å øke snusavgiften med 10 prosent og de øvrige tobakkavgiftene med 5 prosent reelt i 2011. Dette innebærer 3,75 kroner for en 20-pakning sigaretter, 6,25 kroner for en snusboks (50 gram) og 8,75 kroner for en pakke røyketobakk (50 gram).

Dette vil gi økte inntekter på omtrent 280 millioner kroner til statskassen.

Vei

Statens vegvesen får en økning på 1,5 milliarder kroner som tilsvarer 11,2 prosent. Det er satt av 1,9 milliarder til driften og 1,55 milliarder til vedlikeholdsarbeid på riksveinettet

Innenfor området til veiformål er det også tilskudd til rassikring på drøyt 1 milliard kroner.

Økningen på 2,5 milliarder i budsjettet for 2011 er i samsvar med Nasjonal Transportplan 2010-2019, som er vedtatt av Stortinget. Årets økning er basert på en jevn opptrapping i bevilgningsnivået for perioden 2011-2013. I budsjettet er det også lagt opp til en kraftig økning av særskilte tilskudd til kollektivtransport. Innenfor bevilgningsforslaget på 513 millioner kroner skal 431 millioner gå til en belønningsordning for bedre kollektivtransport og mindre bruk av bil i byområdene.

Lokale nyheter i budsjettet:

Les også

Eikåstunnelen får to løp

Les også

Nytt barnesykehus på Haukeland

Les også

50 millioner til Fedje

Hva mener du om budsjettet? Si din mening her.

Publisert