Rasisme-direktiv til statsadvokatane

Riksadvokaten iverkset frå i dag ei nyordning for oppfylging av saker som gjeld rasediskriminering. Det skjer gjennom eit rundskriv til statsadvokatane.