Da saken gikk for Oslo tingrett ble to år av straffen gjort betinget, og Borgarting har dermed gitt en marginalt mildere dom. Det er gjort av hensyn til Angelils helse og alder — han er 72 år gammel - samt at det er gått to og et halvt år siden tingrettens dom.

I tillegg til fengselsstraffen, er han også ilagt en bot på 5 millioner kroner og dømt til å betale 500.000 kroner i erstatning samt inndragning av 8,25 millioner kroner. Inndragningsbeløpet er 1 million lavere enn i tingretten, mens erstatningen og boten ikke ble endret i ankebehandlingen.

Angelil vant ikke fram med den delen av anken som gjaldt bevisbedømmelsen.