Onsdag presenterte Høie sine styringsbudskap og politiske mål og forventninger til sykehusene i året som kommer. En sentral del av talen var viet til hvordan utfordringen med at kirurgisk kompetanse sentraliseres kan løses, samtidig som lokalsykehusene beholdes.

Skal vi beholde både kirurger, indremedisiner og anestesi, må vi tenke nytt, framholdt han. Høie mener dagens organisering krever et pasientgrunnlag på minst 60.000 til 80.000.

— Det betyr at minst halvparten av dagens sykehus har for lite pasientgrunnlag, sier Høie, som stilte spørsmålet om hvordan vi skal løse fremtidens utfordringer.

Én mulighet er å opprettholde dagens struktur med mange småsykehus. Det vil ifølge Høie føre til en seigpining av ressursene. En annen mulighet er å la indremedisinerne følge kirurgene til de store sykehusene. Det innebærer at mange småsykehus legges ned.

— En tredje mulighet er at de minste sykehusene er tilgjengelige på dagtid og jobber med planlagt kirurgi. I slike situasjoner kan pasientgrunnlaget være 20-30.000, sier Høie, som vedgår at heller ikke denne løsningen er uproblematisk.

Han mener utstrakt samarbeid mellom sykehus og økt bruk av videokonferanser kan bidra til å løse problemet.