Rapporten viser at sykehusene skriver ut psykiatriske pasienter tidligere enn før. Kommunene får derfor ansvaret for flere og sykere pasienter, skriver Dagsavisen.

Rapporten viser videre at samhandlingsreformen rammer forebyggende psykisk helsearbeid, særlig arbeid som er rettet mot barn og unge. Rapporten viser også at flere kommuner prioriterer fysisk syke fremfor psykisk syke. Kommunene risikerer dagbøter hvis fysisk syke pasienter ikke får kommunalt tilbud etter utskriving fra sykehus. Slike bøter finnes ikke innen psykisk helse.

Et annet hovedpunkt i rapporten er at stadig mer av kommunenes penger brukes på botilbud til de aller sykeste. Arbeidstiltak og dagsentertilbud blir nedprioritert.

— Man kan godt si at kommunene er i en slags skvis. På den ene siden skal de ta seg av alle som blir utskrevet tidligere fra spesialisthelsetjenesten. På den andre siden skal de også satse forebyggende, sier Sintef-forsker og samfunnsøkonom Solveig Ose.

Hun mener kommunenes dilemma kan løses med mer øremerkede midler til forebyggende psykisk helsearbeid.

Helsedirektoratet mener rapporten tegner et bilde av at kommunene prioriterer feltet.

— Kommunene har også lykkes med å rekruttere flere psykologer. Det er et pågående arbeid for å få til kommunal medfinansiering innen psykisk helse og rus. Her ser vi nå på mulige modeller, sier avdelingsleder Anette Mjelde.

Samhandlingsreformen ble innført i fjor. Hensikten er å gi hjelp til de som trenger det, nærmest mulig der de bor.