Det kommer fram av høringssvaret om ny våpeninstruks, melder Politiforum.

Fra før har Politiets Fellesforbund, Norsk Politilederlag og Politihøgskolen falt ned på samme konklusjon.

— Distriktene mener forslag til innføring av generell bevæpning synes lite velfundert og at departementets vurdering av behovet for generell bevæpning, synes basert på ubegrunnede antakelser, heter det i høringsuttalelsen.

Justisdepartementet har etter anmodning fra Politidirektoratet og på bakgrunn av trusselsituasjonen innført en midlertidig, generell bevæpning av politiet. Men en eventuelt permanent ordning bør utredes nærmere, mener direktoratet.

Erfaring med framskutt lagring, HMS-forhold, maktbruk, holdninger og kultur, oppgaveløsning, responskvalitet, trening og kompetansevedlikehold er momenter Politidirektoratet mener må vurderes.

— Selv om vilkårene for bruk av skytevåpen ikke foreslås lempet, vil generell bevæpning over tid kunne påvirke politiets terskel for å løsne skudd, framholdes det i høringsuttalelsen.