Lagmannsretten kom til to forskjellige avgjørelser i løslatelsesbegjæringene fra Kjell A. Schumann (48) og Metkel Betew (35), de to eneste som ble dømt til forvaring etter NOKAS-ranet i Stavanger for ti år siden. Eidsivating lagmannsrett kom 13. juni til at Schumann ikke kan prøveløslates, mens Borgarting lagmannsrett to uker senere sa ja til løslatelse av Betew.

Uenige

Både Schumann og Betew ble dømt til forvaring i 16 år med en minstetid på 10 år. Begge ba seg prøveløslatt etter at minstetiden var sonet.

Høyesterett skal nå behandle begge sakene etter at rettsavgjørelsene fra lagmannsretten ble anket av henholdsvis forsvaret og aktoratet.

— Vi er uenige i rettens lovforståelse. Det vi er grunnleggende uenig i, er de samme punktene hvor vi fikk medhold når det gjaldt Schumann. Derfor er det god grunn til å få dette prøvd for Høyesterett, sa statsadvokat Tormod Haugnes til NTB om hvorfor han anket løslatelsen av Betew til Høyesterett.

Haugnes, som var aktor i begge saker, mener at det ikke nødvendigvis er slik at en forvaringsdømt automatisk har krav på prøveløslatelse dersom det ikke er gjentakelsesfare.

Tre saker

Høyesterett skal også behandle begjæringen om prøveløslatelse fra Magnar Illøkken, som i 2005 ble dømt til forvaring i 15 år med en minstetid på 10 år for drapsforsøk på sin tidligere ektefelle. Lagmannsretten kom til at det ikke forelå nærliggende fare for gjentakelse av alvorlig vold mot den fornærmede, og han ble derfor prøveløslatt. Statsadvokaten anket til Høyesterett.

Høyesterett skal behandle de tre sakene under ett, og har satt av to og en halv dag til å komme fram til hvilke vilkår som skal gjelde for løslatelse av forvaringsdømte.