LLHs landsstyremøte har i helgen gått inn for at altruistisk — også omtalt som uegennyttig - surrogati prøves ut «innenfor trygge og forsvarlige rammer, og at det må må utredes hvilke juridiske og praktiske hensyn som må ivaretas før en slik ordning kan innføres».

— Dette vedtaket er en oppfordring til myndighetene om å ta problemstillingen på alvor og utrede de juridiske, etiske og praktiske konsekvensene av surrogati, sier LLH-leder Bård Nylund.

I uttalelsen fra landsmøtet heter det at bruk av surrogatimødre reiser en rekke etiske, juridiske og praktiske spørsmål. Samtidig slås det fast at surrogati er en aktuell løsning for par og enkeltpersoner - uavhengig av seksuell orientering - som har et sterkt ønske om barn. LLH legger opp til å drøfte surrogatisaken i full bredde på sitt landsmøte neste år.