Det erP4som melder at moren anker dommen fra Agder lagmannsrett. Anken gjelder feil lovanvendelse og saksbehandlingen. Hvis dette ikke når fram, anker de også straffeutmålingen mot moren.

4. mars ble den 38 år gamle kvinnen dømt til halvannet års betinget fengsel for ikke å ha grepet inn mot Christoffers stefar. Stefaren er dømt for å ha mishandlet åtte år gamle Christoffer til døde i 2005. Påtalemyndigheten har foreløpig ikke avgjort om den skal anke saken. Aktor Kjetil Baustad Egelie opplyste tidligere denne uken at saken er oversendt Riksadvokaten.

Skuffet over mild dom

Dommen mot Christoffers mor var mildere enn aktors påstand, og fengselsstraffen var ett år kortere enn i Tønsberg tingrett i fjor. Tingretten gjorde også deler av dommen – fire måneder – ubetinget. Flere har reagert på dommen fra lagmannsretten og mener den er for mild. Både Christoffers far og mormor mener moren slapp for billig unna da hele dommen ble gjort betinget.

– Denne dommen gir et tydelig signal på hvor lite alvorlig domstolen ser på hva som har skjedd. Enda mer beklagelig er det at denne dommen vil sette rettspraksis for fremtidige saker der det er unnlatelse fra den ene omsorgspersonen. Dommen er en hån, sa Ada Sofie Austegard til NTB da Agder lagmannsrett hadde avsagt sin dom. Hun leder Stine Sofies Stiftelse, som jobber for økt rettssikkerhet for barn og unge som blir utsatt for overgrep.

Frikjent for dødsfølge

Det finnes lite rettspraksis som gjelder passiv medvirkning, og det var ventet at de prinsipielle sidene ved saken ville føre til at den havnet i Høyesterett.

Dommen gir svært klart uttrykk for at moren skal straffes for å ha unnlatt å beskytte sønnen mot stefaren.

– Lagmannsretten finner bevist ut over enhver rimelig og forstandig tvil at tiltalte kunne ha innsett det mulige i at Christoffer ville bli utsatt for ny skade av lignende karakter som den han hadde om morgenen den 1. februar. Denne skaden var i alle tilfelle av en slik karakter at den innebar betydelig smerte, skriver lagmannen i dommen.

Samtidig mente retten det ikke var grunnlag for å dømme henne for dødsfølgen. Den mente altså ikke at det var bevist at moren burde ha skjønt at volden mot åtteåringen ville ende med døden.

Stefaren ble i 2009 dømt til åtte års fengsel for å mishandlet Christoffer til døde.