Personen er i Rwanda siktet for folkemord, forbrytelse mot menneskeheten og deltakelse i kriminell gruppe som hadde til hensikt å skade personer og deres eiendom. Han ble pågrepet i Norge i juni 2010 etter å ha vært internasjonalt etterlyst, opplyser Justis— og beredskapsdepartementet i en pressemelding.

Utleveringssaken har vært behandlet i tre rettsinstanser i Norge. Høyesterett avgjorde i november 2011 at det ikke er rettslige hindre for å utlevere ham til straffeforfølgning i Rwanda. Justis- og beredskapsdepartementet vedtok 10. oktober 2012 at personen kunne utleveres til Rwanda. Utlendingsmyndighetene hadde forut for vedtaket avslått søknad om opphold i Norge. Utleveringsvedtaket ble påklaget til Kongen i statsråd som nå har stadfestet vedtaket.

Både Sverige og Danmark har besluttet utlevering i lignende saker. Sveriges beslutning om utlevering ble klaget inn for Den europeiske menneskrettsdomstolen (EMD), som i oktober 2011 slo fast at utlevering fra Sverige til Rwanda ikke var i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Rwanda avskaffet dødsstraff i 2007.