For første gang siden 2005 skal det internasjonale samarbeidsorganet FATF (Financial Action Task Force) lage en ny hovedrapport om Norge. Granskerne skal avgjøre om Norge i praksis følger opp de 40 reviderte anbefalingene FATF-landene i 2012 ble enige om for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering.

— FATF skal eksaminere i hvilken grad Norge etterlever de 40 anbefalingene. Nå handler det ikke bare om hva reglene er, men også i hvilken grad reglene i praksis blir etterlevd, sier lederen av den norske FATF-delegasjonen, Amund Utne, til NTB.

Kritisk rapport

Den svenske jussprofessoren Dan Magnusson konkluderer i en analyse med at verken «skattemyndigheter, påtalemakt eller politi «prioriterer å identifisere og etterforske hvitvasking». I ironiske ordelag kritiserer Magnusson den norske innsatsen for å konsentrere seg i for stor grad om narkotikalovbrudd og i for liten grad om økonomisk kriminalitet.

Venter skarp kritikk

Svakheter

Risikovurderingen viser til en rekke svakheter i arbeidet mot hvitvasking, der man på tross av et veldig omfattende system for rapportering av mistenkelige transaksjoner, ender opp med få straffesaker og inndragninger.

Under oppsyn

— Det som er nytt siden forrige evaluering, er at det denne gangen legges mye mer vekt på effektivitet i gjennomføringen. Tidligere har man sett på om regelverket er på plass. Nå vil man se på i hvilken grad lover og regler blir fulgt opp i praksis, sier delegasjonsleder Amund Utne til NTB.

Rapport i oktober

— Vi står nå midt oppe i dette. Hva utfallet blir, kan jeg ikke si noe om nå. Vi har en rekke spørsmål som skal avklares før den endelige rapporten om Norge skal legges fram på et ordinært FATF-møte i oktober, sier Utne.