Uendra for særorgan

Politireforma omfattar ikkje grunnleggjande endringar for UP, KRIPOS, Økokrim, Politiskolen og Grensekommisæren. For UP sin del, kan det bli geografiske grensejusteringar som følgje av ny inndeling i politidistrikt.