Riksadvokaten trekker tiltalar og bøter

Høgsterett sine plenumsavgjerder i tre skattesaker frå 3. mai i år har skapt store problem for påtalemakta. Nå har riksadvokaten bestemt at påtalemakta må stanse etterforsking, trekkje tiltalar og bøter, og anke fellande dommar.