Beregningen er gjort på bakgrunn av tall fra Klima— og forurensingsdirektoratet (Klif) og Fiskeridirektoratet.

— Tallet stemmer gitt forutsetningene. Utslippene har imidlertid gått noe ned som følge av redusert mengde fôr per fisk, sier seksjonsleder Gunhild Dalaker Tuseth i Klif til avisen.

Klif slo alarm allerede i 2009 om situasjonen og skrev i et brev til Miljøverndepartementet at «Akvakultur er den største kilden til menneskeskapte utslipp av næringssalter fra Lindesnes til grensa til Russland».

Klif mente at utslippene hadde økt betydelig og skrev at de var bekymret for overgjødsling. De foreslo ifølge Dagbladet nye krav til hvor det skulle være lov å etablere oppdrettsanlegg og regelmessige krav til miljøundersøkelser.

Ifølge fiskeri- og miljøvernmyndighetene viser en rapport at det ikke kan påvises negative effekter fra utslipp i åpne vannmasser. De mener imidlertid at det kan være lokale effekter noen steder.

— Noen steder lokalt kan man se at det har betydning, ellers er havet i stand til å ta unna næringssaltene, selv i de mest oppdrettsintensive områdene. Det er det viktigste. Tidligere lå anleggene skjermet i trange fjorder, i dag ligger de mye lenger ut, sier fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) til avisen.