Medienes dekning av overgrepssaken mot Rune Øygard har vært så omfattende og så belastende at Høyesterett må gi ham mildere straff, mener Mette Yvonne Larsen.

— Jeg er i ferd med å få analysert omfanget av mediedekningen nå, men jeg kan allerede slå fast at den har vært helt ekstremt formidabel, sa Larsen til NTB før helgen.

Den tidligere Arbeiderparti-ordføreren i Vågå ble i vår dømt til ett år og tre måneders fengsel for å ha forgrepet seg gjentatte ganger på en mindreårig jente over en snau toårsperiode.

Paradoksalt nok var Øygard selv av den oppfatning at straffen var for mild, tatt i betraktning forbrytelsene den var en reaksjon på. Det hypotetiske resonnementet falt da NTB intervjuet Øygard dagen etter domsavsigelsen i lagmannsretten og bygde på premisset om at ordføreren var uskyldig.

Det er ventet at statsadvokat Thorbjørn Klundseter vil prosedere på at både rettspraksis, lovforarbeider og klare politiske intensjoner tilsier at straffenivået må ligge på rundt to år, noe han argumenterte for i lagmannsretten.

Høyesterett forkastet Rune Øygards anke over saksbehandlingen, men vil behandle straffeutmålingen, som både Øygard og påtalemyndigheten anket.