Frir til ungdomarog pensjonistar

Oljeindustrien er aktiv på tre frontar for å bøta på ingeniørmangelen. Blant ungdom under utdanning, blant pensjonerte ingeniørar, og blant ledig fagpersonell i utlandet.