25 høge offiserar tekne for overtidsjuks

Riksrevisjonen har avdekka omfattande ulovleg overtidsutbetaling til fleire høge offiserar. Forsvarssjefen har bestemt å setje i verk «tenestemessige reaksjonar» overfor offiserane.