En ny rapport fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) bekrefter tidligere funn om at norsk skole har et gutteproblem.

Rapporten har blant annet sett på hvordan guttene har prestert sammenlignet med jentene på internasjonale prøver som PISA, PIRILS og TIMSS, samt på nasjonale prøver.

Gjennomgangen viser blant annet at jenter som gruppe gjør det betydelig bedre på skolen enn guttene. Dette gjelder spesielt innen lesning, hvor jentene i snitt ligger nærmere et helt skoleår foran guttene. Men jentene har også tatt igjen forspranget guttene tradisjonelt har hatt innen realfagene og får nå i snitt høyere karakterer i de fleste fag.

Jentene gjennomfører også i langt større grad videregående opplæring (75 prosent mot 65 prosent). Ifølge rapporten skiller Norge seg ut internasjonalt når det gjelder kjønnsforskjeller i skolen. For både lesing i PISA og gjennomføring av videregående opplæring har vi større kjønnsforskjeller enn OECD-landene sett under ett.