I Norge i dag er det en forholdsvis liten gruppe på rundt 730 nordmenn som er blitt så gamle at man kan rope hundre ganger hurra. Men levealderen går oppover, og særlig vokser gruppen av de eldste eldre. I 2100 vil det være 12.500 hundreåringer her i landet. Det er 17 ganger så mange som i dag.

Tallene går fram av «Helse hos eldre i Norge», et tilleggskapittel til Folkehelserapporten 2014, som legges fram onsdag.

Økningen skyldes først og fremst at de eldste lever lenger. Levealderen vil stige både for menn og kvinner, men mest for menn. I løpet av de neste tiårene vil menns forventede levealder nesten ta igjen kvinnene.

Store variasjoner

Forskerne har sett på den demografiske utviklingen, men også på hvordan de eldre har det.

— Antall eldre øker og levealderen øker. Vi er opptatt av hvordan det er med de eldre. Er de friskere og raskere i dag enn tidligere, sier seniorforsker Bjørn Heine Strand ved Folkehelseinstituttet.

Forskerne har ikke funnet noe entydig svar. Noen studier tyder på at eldre blir sprekere og friskere. Flere klarer seg selv, handler og kommer seg rundt i hverdagen. Andre studier viser til en forverring i selvopplevd helse.

Den sterke økningen i levealder vi har sett de siste tiårene skyldes særlig at færre dør av sirkulasjonssykdommer som hjerte- og karsykdom. Vi har hatt medisinske og teknologiske fremskritt. Samtidig har folk fått bedre helse, og det er knyttet til risikofaktorer som røyking, blodtrykk og kolesterol.

— Man ser det er stor variasjon mellom personer i gruppen over 80. Det å forebygge sykdom og funksjonssvikt, er mulig, sier Strand.

Påvirker folkehelse

Når det blir flere eldre, får det konsekvenser for folkehelsen. For eksempel er risikoen for å utvikle en infeksjon som må behandles med antibiotika, relativt høy. Det er beregnet at antibiotikabruk ved sykehjem utgjør 6 prosent av totalbruket i Norge, til tross for at under 40.000 personer bor i slike institusjoner.

Bruddskader er en annen stor kategori som rammer de eldste. Norges forekomst av bruddskader er blant de høyeste i verden. En typisk skade er eldre person som faller hjemme og får hoftebrudd, en alvorlig skade. Av de eldre kvinnene som pådro seg hoftebrudd i 2008, var en firedel døde innen ett år.

Vær fysisk aktiv

Økningen i levealder er en utfordring for samfunnet også på andre måter.

I 2012 var det om lag fem personer i arbeidsfør alder for hver pensjonist. Tallet vil synke til 2,1 i 2100. Verken innvandring eller endringer i fruktbarheten kan endre disse utsiktene i noen særlig grad.

— Det er helt nøkterne, demografiske beregninger, sier seniorforskeren.

Noe av det viktigste samfunnet kan gjøre, er å sørge for at eldre holder seg friske og spreke så lenge som mulig. Det gjelder å være aktiv både med hodet og kroppen. Spise sunt. Være sosial.

— Hvis vi skal løfte fram én ting, er det fysisk aktivitet. Vi ser det også blant eldre at det aldri er for sent å begynne å trene. Selv i gruppen som er eldre enn 80 år, sier Strand.

Regjeringen er i gang med arbeidet med en stortingsmelding om folkehelse, som skal legges fram neste år.