Overgrepet 17-åringen er dømt for skjedde høsten 2010. Retten slår fast at det ikke var tvang involvert, men minstestraffen for overgrep mot barn under 14 år er tre år, skriver Varden.

Retten fant flere formildende omstendigheter, noe som gjorde at hele straffen ble betinget: Relativt liten aldersforskjell, gjerningsmann under 18 år samt at saken ble liggende hos politiet i to år og fire måneder.

Retten gir en kraftig refs til politiet for forsinkelsen:

«Det er i tillegg ytterligere alvorlig at det dreier seg om en sak hvor både mistenkte og fornærmede var mindreårige. Bakgrunnen for et slikt brudd på kravene til rettergang innen rimelig tid er ikke kun et spørsmål om manglende ressurser. Det må i tillegg ha skjedd feil prioriteringer innen politietaten,» heter det i dommen

Jenten ble tilkjent en erstatning på 60.000 kroner. )