John G. Cooper og hans medarbeidere har undersøkt nærmere 3.700 diabetespasienter i en studie som publiseres i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Gjennomsnittsalderen blant diabetikerne var 42 år og gjennomsnittlig sykdomsvarighet var 20 år.

I studien kommer det fram at nesten en firedel av pasientene hadde dårlig blodsukkerkontroll, noe som gir betydelig økt risiko for å få senkomplikasjoner.

Bare 10 prosent av de undersøkte pasientene nådde behandlingsmålene for blodsukker, kolesterol og blodtrykk, mens om lag en tredel av pasientene ikke hadde fått undersøkt øyebunn og føtter. 20 prosent var også dagligrøykere.

— Dette er bekymringsfullt, sier Cooper.

Han tror bruk av en dedikert diabetesjournal som legger til rette for systematisk oppfølging og rapportering til Diabetesregistreret, kan bøte på noen av problemene.

Studien avdekket at få leger var årsaken til manglende måling av langtidsblodsukker ved ett av sykehusene.