Arbeidsminister Robert Eriksson erkjenner at penger er sløst bort, men mener det er for tidlig å si hvor mye. Det viser Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013.

Av i alt 215 reviderte virksomheter har 13 fått beretning om vesentlige feil og mangler ved regnskapene og 25 har fått vesentlige merknader til enkeltdisposisjoner. 14 av de 17 departementene har i 2013 fått vesentlige merknader til budsjettgjennomføring og etatsstyring.

— Det er alvorlig at flere etater med viktige tjenester får vesentlige merknader enda et år, sier riksrevisor Per Kristian Foss.

En av de etatene som - i år igjen - får kraftigst kritikk er arbeids- og velferdsetaten (NAV).

Fiaskoen

Det er særlig det omfattende moderniseringsprosjektet for datatjenester som har skylden for det. Prosjektet skulle blant annet sikre gjennomføringen av uførepensjonsreformen fra 1. januar neste år. Dataprosjektet ble kostnadsberegnet til 3,3 milliarder kroner, og det skulle gjennomføres på seks år. Det ble startet opp i 2012.

Men nå er hele prosjektet stoppet. Fra oppstarten i 2012, til utgangen av 2013, ble det svidd av 723,9 millioner kroner, ifølge Riksrevisjonen.

Hovedårsakene til fiaskoen er:

• Undervurdering av kompleksiteten og kostnadene ved moderniseringsarbeidet

• Mangelfulle avklaringer av grensesnitt, samhandling og avhengigheter mellom eksisterende og planlagte ikt-løsninger

• Mangelfull kompetanse og ikke tilstrekkelig robuste arbeidsprosesser i organiseringen av moderniseringsarbeidet

• Urealistiske planer

• Lavere produktivitet enn forutsatt

Høy risiko for feil

Arbeids-og velferdsetaten har over 300 ikt-systemer som er bygd opp på ulike teknologiske plattformer.

«Uten en modernisering av ikt-systemene vil nåværende løsninger være til hinder for at etaten kan løse sine primæroppgaver effektivt i lang tid framover. Det er høy risiko for feil i beregning og utbetaling av pensjoner og ytelser,» skriver Riksrevisjonen

Riksrevisjonen konstaterer at det er satt høye ambisjoner for moderniseringsarbeidet, og at det er stor risiko for at det ikke blir gjennomført med forventede resultater.