Om lag hver sjette person i alderen 18 til 66 år mottar støtte fra Nav på grunn av sykdom eller andre helseplager. Det er den laveste andelen siden 2001.

— Dette viser at det faktisk blir stadig færre og ikke flere som står utenfor arbeidslivet på grunn av helseproblemer, sier kunnskapsdirektør i Nav, Yngvar Åsholt.

Nedgang

Arbeids- og velferdsetaten har slått sammen alle mottakere av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon i arbeidsfør alder for å finne ut hvor mange som står utenfor arbeidslivet på grunn av dårlig helse.

Totalen ble 578.000 mennesker, eller 17,8 prosent av befolkningen mellom 18 og 66 år.

Siden 2010 er det blitt stadig færre personer som mottar en helserelatert ytelse fra Nav. Nedgangen var størst i fjor, med 12.000 personer.

Gjennom flere år har det har blitt mindre vanlig å motta penger fra Nav på grunn av helseproblemer. Det har blitt færre sykmeldte, færre som mottar arbeidsavklaringspenger og færre uføre.

— Vi hører jo ofte om at det går i feil retning, men det er ikke hva tallene viser. Vi må tilbake til 2001 for å finne et år hvor det var mindre vanlig å motta penger fra Nav på grunn av sykdom eller helseplager, sier Åsholt.

Sykmelding

I løpet av 2012 var det i overkant av 44.000 personer som hadde gått sykmeldt i ett år og dermed ikke lenger hadde rett til sykepenger.

Seks måneder senere var 7.700 tilbake i arbeid, 5.200 hadde hel eller delvis uførepensjon, mens mer enn halvparten, 24.800, fikk arbeidsavklaringspenger fra Nav.

— Utviklingen i sykefraværet har stor betydning for hvor mange som etter hvert blir stående utenfor arbeidslivet. Det er bare unntaksvis at en person får uførepensjon uten å ha vært sykmeldt først, sier Åsholt.

Han poengterer at det er viktig å se utviklingen for sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon i sammenheng, og viser til at nedgangen i sykefraværet de siste tre årene har bidratt til at det har blitt færre som mottar arbeidsavklaringspenger og uførepensjon.

— Selv om det har vært en positiv utvikling de siste årene, har Norge fortsatt verdens høyeste sykefravær. Både legene, arbeidsgivere og arbeidstakere har et felles ansvar for å få redusert fraværet, fortsetter han.