Får erstatning etter gaupeherjinger

Fylkesmannen i Hordaland gir fem gårdbrukere i Bordals- og Gråsidatraktene erstatning for rovviltskader i beitesesongen.