Politidirektoratet skal nå kunne beslutte bevæpning i inntil tre måneder.

Endringen innebærer at Politidirektoratet, etter samtykke fra Justis— og beredskapsdepartementet, kan beslutte at polititjenestemenn for en periode på inntil tre måneder skal bære pistol i daglig tjeneste.

— Det var behov for klargjøring av våpeninstruksen som sikrer adgangen til å bevæpne politiet når dette er nødvendig for å avverge eller stanse handlinger som vil være særlig farlige for liv, helse eller viktige samfunnsfunksjoner, sier statssekretær Hans J. Røsjorde (Frp).

— Jeg understreker at dette ikke endrer prinsippet om at norsk politi skal være ubevæpnet. Endringen i våpeninstruksen er midlertidig og foranlediget av trusselbildet vi nå opplever, sier han.

Endringen har vært på høring. Departementet har gjennomgått innspillene i høringen og på bakgrunn av dem endret våpeninstruksens paragraf 10.