Barne-, likestillings— og inkluderingsminister Solveig Hornes forslag om å gjøre det enklere å overføre foreldrepermisjon mellom far og mor, får krass kritikk i høringsrunden. Av 35 høringsinstanser er bare tre positive: Bedriftsforbundet, Norges kvinne- og familieforbund og en privatperson, skriver Dagens Næringsliv.

Om forslaget gjennomføres er det Nav som skal håndtere det, noe som ikke blir enkelt, ifølge Nav-direktør Joakim Lystad.

— Direktoratet mener det vil være utfordrende å kombinere en tillitsbasert ordning med etterfølgende stikkprøvekontroll og sanksjon. En etterfølgende stikkprøvekontroll vil være svært vanskelig administrativt å håndheve, argumenterer Nav-sjef Joakim Lystad i sitt høringssvar.

Hornes forslag går ut på at foreldre som oppfyller bestemte kriterier selv skal kunne fylle ut et egenerklæringsskjema for å overføre permisjonsuker mellom foreldrene. Horne vil ikke kreve noen dokumentasjon eller saksbehandling i forkant. Eventuell oppfølging skal i stedet skje i etterkant.

Nav-sjefen mener kontroll i ettertid er så problematisk at det er bedre å innføre et system uten kontroll. Nav understreker også at etaten må ha ekstra ressurser hvis endringene Horne varsler skal kunne gjennomføres før ny IT-plattform for foreldrepenger er etablert. Nav har tidligere anslått at denne kan være på plass først i 2017.