Prinsipp mot prinsipp

Høyesteretts dom i de tre tomtefestesakene er en avveining av hvilke prinsipper som skal veie tyngst når de kommer i motstrid til hverandre.