Lagmannsretten vurderte nye opplysninger

Oslo: Eidsivating lagmannsretts varetektsfengsling av ekteparet Orderud ble avgjort på grunnlag av både tidligere avhør og avhør som ble gjort i helgen.