Klima-mål i det blå

Norge er blant 21 land som ligger an til ikke å innfri Kyoto-målsettingen om reduksjon i klimagass-utslippene.