På et allmøte klokken 15 i dag, ble de ansatte i BLD informert om at den meget erfarne toppsjefen trekker seg fra sin stilling. Departementsråd Nybøen har sittet i stillingen i 15,5 år under fem ulike statsråder, skriver Aftenposten.no.

Nå faller han som direkte konsekvens av Lysbakken-saken.

Da Audun Lysbakken gikk av som barne— og likestillingsminister mandag denne uken ga han tre begrunnelser: Håndteringen av Jenteforsvaret-saken, inhabilitet ved tildelingen av midler til "Reform – ressurssenter for menn" og en omfattende praksis i BLD med ikke å kunngjøre enkelttilskudd slik økonomiregelverket krever. Det siste betyr at det ikke er reell, åpen konkurranse om offentlige tilskudd, slik at man må selv bli kontaktet, aktivt gå på departementet eller kjenne noen for å kunne søke på tilskudd.

Ukultur i flere tiår

Ifølge Lysbakken har denne ukulturen med manglende utlysning av tilskudd pågått i flere tiår, under en rekke statsråder. Lysbakken la også vekt på at denne praksisen forklarer hvorfor embetsverket ikke protesterte da statssekretær Kirsti Bergstø stanset utlysning av midlene til selvforsvarskurs og ga beskjed om å kontakte to konkrete søkere som hun selv hadde tett forhold til.

Nybøen bekreftet selv praksisen med manglende utlysning i en kommentar til VG tirsdag. Der sier han:

— Utbetaling av enkelttilskudd i 2011 har vært gjort i tråd med etablert praksis i departementet gjennom flere tiår. Det er derfor grunn til å anta at andre utbetalinger av enkelttilskudd ikke er i tråd med det statlige økonomiregelverket.

Disse opplysningene fra Lysbakken og Nybøen har vakt voldsom oppsikt. Kontroll— og konstitusjonskomiteen på Stortinget har nå bedt samtlige departementer og om å gjennomgå samtlige enkelttilskudd for 2011 og redegjøre for dette overfor komiteen.

Pekte på byråkratiet

Lysbakken har tatt konsekvensen av sitt konstitusjonelle ansvar ved å trekke seg som statsråd. Samtidig har Audun Lysbakken pekt på svikt i embetsverket en rekke ganger i tiden som har gått etter at Dagbladet først avdekket samrøret i Jenteforsvaret-saken 25. januar:

  • Statens økonomireglement er systematisk brutt i flere tiår. Rutinesvikt i departementet, ifølge Lysbakken.
  • Departementets praksis for journalføring og arkivering har ifølge Lysbakken vært mangelfull.
  • Embetsverket i BLD gjorde i samråd med statsråden en gal vurdering av Lysbakkens habilitet ved tildeling av midler til stiftelsen Reform. I følge håndbok for politisk ledelse skal departementet sørge for at lovavdelingen i Justisdepartementet uttaler seg i tvilsspørsmål. Det skjedde ikke. Avgått statssekretær Kirsti Bergstø (SV) la mandag også vekt på at hun ikke på noe tidspunkt var blitt advart av eget embetsverk om regelbrudd.

Fem statsråder

Departementsråd Harald Nybøen har tjent under fem statsråder, i rekkefølge bakover: Audun Lysbakken, Anniken Huitfeldt (Ap), Karita Bekkemellem (AP) andre runde, Laila Dåvøy (KrF), Karita Bekkemellem første gang, Grete Berget (Ap) og Valgerd Svarstad Haugland (KrF).

Hvis Lysbakkens påstand om manglende utlysning av tilskudd gjennom flere ti år holder stikk, har det pågått under alle disse statsrådene – men med samme mann sittende som øverste sjef for embetsverket, nemlig Nybøen.

Nybøen hilste Audun Lysbakken velkommen som statsråd 20. oktober 2009. Da sa han til A-magasinet at der er viktigst med en visjonær statsråd som har en klar oppfatning av hvor han vil.

— En som er trygg nok til å bruke embetsverket på en god måte, og inviterer til åpenhet og diskusjon, selv om det skulle gå en kule varmt, sier han.

Om Lysbakken har brukt embetsverket på en god måte skal den kommende høringen på Stortinget ta for seg.