Mæland, øverste sjef for politiet her i landet, hasteinnkalte torsdag landets 27 politisjefer, PST-sjefen og UP-sjefen på Gardermoen. Bakgrunnen for møtet var 22. juli kommisjonens kraftige kritikk av politiet og deres innsats 22. juli i fjor.

— Det var et godt møte hvor vi samlet oss rundt en felles forståelse av alvoret i kommisjonens rapport, og de krav det legger på oss, sa Mæland.

Etter møtet varslet Mæland et omfattende endringsarbeid og utviklingsarbeid for å få et bedre politi.

— Vi bygger på kommisjonens rapport, det er den som gir oss retningen. Så er vi allerede i gang med tiltak på svake områder som vi har sett. Det er store organiseringsspørsmål som ligger på departementets bord, og som skal behandles i den kommende stortingsmelding

Mer bemanning

Holdninger, ledelse og kultur er tre viktige punkter det i kommisjonens rapport blir pekt på, og som Mæland nå varsler vil bli tatt tak i.

Han varsler også at politiet skal ha mer bemanning når det er mest å gjøre, det vil blant annet si i helgene. 22. juli-kommisjonen har i sin rapport analysert av politiets tjenestelister mot antall oppdrag. Den viser at det slett ikke er i de travleste periodene det er flest politifolk på jobb.

For eksempel var bemanningen lav i Oslo politidistrikt 22. juli i fjor, selv om sommeren er den travleste tiden for politiet i hovedstaden.

Mæland la også fram en rekke av det han kalte overskrifter for et langsiktig arbeid for å styrke politiet og beredskapen i Norge.

Lederskap og organisering er to av de overskriftene, og Mæland påpekte at han allerede har bedt om at det kuttes i antall politidistrikter fra dagens 27.

— Færre og mer robuste

— Dette vil skape større robusthet i distriktene og på operasjonssentralene, noe som er viktig i et beredskapsperspektiv, sa Mæland.

Spørsmålet skal behandles i en melding fra Justisdepartementet til Stortinget, som trolig kommer i løpet av høsten.

Politidirektøren var opptatt både av at det settes av tilstrekkelige ressurser til de største tiltakene, men sier at det også er endringer som kan gjennomføres innenfor de eksisterende rammene. Mæland påpekte viktigheten av å prioritere beredskap og at forebygging også har et beredskapsperspektiv.

— Det viktigste vi kan gjøre er å forebygge terror, understreket han.

Mæland syns å ha full støtte fra politimestrene.

— Jeg har stor tillit til ham, og samtlige sjefer som var på møtet uttrykte det samme. Mæland har de rette egenskapene til å lede norsk politi, sa politimester Anstein Gjengedal i Oslo politidistrikt til NTB etter møtet.

- Vil ta flere år

Også politimester Torbjørn Aas i Vestfinnmark politidistrikt sier at Mæland er rett mann til å lede politiet videre.

— Samtlige på møtet støtter politidirektøren, og vi er villig til å stille opp for at han skal lykkes med arbeidet etter kommisjonsrapporten.

Mæland forteller at det var en samstemt gruppe politimestre som tok inn over seg rapportens innhold, og at det var en engasjert og aktiv diskusjon om hva hver enkelt politisjef kan gjøre innenfor eget myndighetsområde.

Fredag skal Mæland møte justis— og beredskapsminister Grete Faremo. Mye av bakgrunnen for møtet torsdag skal da presenteres for statsråden.

- Hvor lang tid tar det før vi har et politi som fungerer ett hundre prosent?

— Jeg skal være forsiktig med å angi en konkret dato. Vi har mange kortsiktige tiltak som skal gi oss en bedre beredskap på kort sikt. Men de utfordringene som det pekes på i rapporten, det er snakk om utviklingsarbeid over år, sier Mæland.